onCopy=”return false” onPaste=”return false”


راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟

انتظار

 

 کنار من دخترکی نشسته است که ساعتهاست به دریا خیره مانده 

نگاهم نمی کند

سکوت، من، دریا، دخترک و یک دنیا فکر

تا اینکه گفت: می آید؟

گفتم: زیباست.

گفت: می گویم می آید؟

گفتم: زیباست، حتی اگر نیاید

به آمدنش فکر کنی‌ زیباست.

گفت: سالهاست به آمدنش فکر می‌کنم اما نمی آید

روزهای عذاب آوری است

همین جا از هم جدا شدیم و من همیشه اینجا منتظرش می مانم

شاید بیاید!!

لبخندی زدم

گفتم: انتظار هم زیباست

با تعجب نگاهم کرد

این دیگر چرا زیباست؟

بلند شدم که بروم،  نگاهش کردم 

گفتم: شاید روزی مثل من بفهمی

زیبا‌ترین احساس دنیا در نداشتن و انتظار کشیدن است

 

   + نسیم صالحی ; ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()
----------------------------------------------------