onCopy=”return false” onPaste=”return false”


راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟

پر آزادی پروانه شکستن دارد؟

 چه گناهی کردیم که فقط می بینیم

              که فقط می شنویم

لب اگر باز شود ..............

وای ای اهریمن ،لمس مرگ انسانها سخت است

من نمی دانم

              پر آزادی پروانه

                            شکستن دارد؟

تو نژادت از کیست!

این همه دشمنیت بابت چیست؟

نه مگر انسانی!

باید این را می گفت آنکه خون خواریِ مظلوم به تو می آموخت

دامنت می گیرد، آه این مادرها

          بغض این مردم پاک

وای باور داری که چه راحت نفسی می گیری؟

نفس هم وطنت

         که تمام حرفش

                      آزادیست

که نه

نه،او دشمن نیست و پر از احساس است

به امیدی که تواند

 شاید

پر بگیردوبه پرواز در آید

تو ببینی

 که پریدن زیباست

         که جهان آزادیست

هذیان می گویم

تو چه می دانی آزادی چیست،وقتی این گونه بر او می تازی

بهتر این است که باور بکنم

              نقش ابلیس برازندۀ توست

 

   + نسیم صالحی ; ٢:٠٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()

فریاد

 

مشت می کوبم بردر پنجه می سایم بر پنجره ها

 

من دچار خفقانم خفقان

      

من به تنگ آمده ام ازهمه چیز

                            

  بگذاریدهواری بزنم

 

هان با شما هستم

 

این درهارابازکنید

من به دنبال فضائی می گردم لب بامی سرکوهی

که درآنجا نفسی تازه کنم

 

می خواهم فریاد بلندی بکشم که صدایم به شما هم برسد

 

من هوارم را سر خواهم داد

 

چاره درد مرا باید این داد کند

 

ازشما خفته چند چه کسی می آید با من فریاد کند؟

                    

                                        

 (زنده یاد فریدون مشیری)

   + نسیم صالحی ; ٢:۱٦ ‎ق.ظ ; جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()
----------------------------------------------------